Algemene voorwaarden Dominus Cursus

Artikel 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten die online of op schrift worden gesloten tussen klanten (hierna: cursisten) en Dominus Cursus (hierna: Dominus). 

Artikel 2: Dominus verwacht van de cursisten dat zij actief deelnemen aan de cursussen. De cursussen zijn een aanvulling op het reguliere onderwijs gegeven door de desbetreffende onderwijsinstelling. In geen geval dient men het als een vervanging te achten op het reguliere onderwijs. Dominus neemt ook geen aansprakelijkheid op zich voor het eindresultaat van het tentamen waarvoor een cursus is gevolgd. Uiteraard zal Dominus alle mogelijke stappen nemen om het hoogst mogelijke resultaat te bereiken met de inzet van de cursist.

Artikel 3: Indien er klachten zijn over de cursus kan de cursist deze mededelen op de website van Dominus of via het feedbackmoment aan het einde van een van de bijeenkomsten. Dominus zal zo snel mogelijk proberen de nodige maatregelen te treffen om de klacht op te lossen. Financiële compensatie voor klachten kan mogelijk zijn door middel van een korting op een andere cursus die uitsluitend gevolgd kan worden bij Dominus. Het recht van financiële compensatie ligt bij Dominus.

Artikel 4: Dominus behoudt zich het recht om de cursus te annuleren of cursustijden te wijzigen als de omstandigheden zich daartoe dwingen. Financiële restitutie zal in het eerste geval volgen (alleen in het geval dat door de cursist al een betaling is verricht). Hierbij wordt €14,99 in rekening gebracht indien het lespakket al is verzonden plus €2,95 verzendkosten. Hierbij gaat het alleen om de directe gemaakte kosten door Dominus Cursus. 

Artikel 5: Na inschrijving is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van de gehele cursus. Zelfs als de lessen of een gedeelte daarvan niet wordt gevolgd. Uitzondering hierop is alleen mogelijk als er 5 dagen voorafgaand aan de afwezigheid toestemming is gegeven door Dominus voor de afwezigheid. De cursist kan contact opnemen via de contactpagina en vragen om een uitzondering.  Financiële restitutie is alleen mogelijk in de vorm van een kortingscoupon ter waarde van 10 euro per dag die gemist is. De kortingscoupon kan uitsluitend bij een andere cursus van Dominus besteed worden. Is er geen (tijdig) contact opgenomen met de klantenservice dan zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: In beginsel is ruilen van groep niet mogelijk nadat het product is gekocht. Wanneer er vooraf overleg plaatsvindt en er toestemming is gegeven door Dominus kan er wel geruild worden. Een uitzondering op deze regel bestaat wanneer er sprake is van zeer zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

Artikel 7: Dominus is bevoegd om cursisten op grond van hun gedrag uit de cursus te weren.

Artikel 8: De cursist mag uiterlijk 10 minuten te laat aanwezig zijn bij de cursus. Deze maatregel wordt streng gehandhaafd om andere studenten niet te storen.

 Artikel 9: Betreft de betaling:
A. Bij een foutieve betaling via iDeal is de cursist verantwoordelijk om alsnog het bedrag over te maken aan Dominus. De betalingsinformatie is te vinden op de factuur die door Dominus is aangeleverd.

  1. Bij een overboeking krijgt de cursist kosteloos de rekening toegestuurd naar de door haar/hem opgegeven e-mailadres. Dit bedrag moet binnen 15 dagen zijn overgemaakt naar de door de Dominus aangegeven rekening. Als hieraan niet voldaan is treedt de cursist in verzuim en is nadere toezending van een aanmaning voor een ingebrekestelling niet vereist. 

Artikel 10: Het uitschrijven voor een cursus is alleen mogelijk tot maximaal 10 dagen voor de start van de cursus. Een uitzondering op deze regel is alleen mogelijk door goedvinden van Dominus. Bij uitschrijving met de uitzondering wordt er altijd een bedrag van €19 euro in rekening gebracht voor het verzenden van het lespakket en de administratie.

Artikel 11: Het copyright op de tekst van de cursusprogramma’s berust bij de origineel rechthebbende, te weten Dominus Cursus. De uitgave is eigendom van Dominus Cursus en mag niet verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dominus Cursus. Bij ontdekking van een niet nakoming van het voorgaande wordt er een boete van 150 euro per kopie of andere vorm van verveelvoudiging of openbaarmaking opgelegd aan de cursist die deze bepaling niet in acht heeft genomen. Indien de schade groter blijkt door handelingen van de cursist, behoudt Dominus Cursus het recht een hogere schadevergoeding te vorderen. Vervolging in rechte wordt hiermee niet uitgesloten. Dominus behoudt zich het recht om de overtreder te dagvaarden. Dominus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dominus heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Indien het lespakket of ander toegezonden materiaal door de cursist niet wordt ontvangen, komt dit voor rekening van de cursist. 

 

Artikel 14:  De voorwaarden omtrent de slagingsgarantie luiden als volgt: 

-Dominus Cursus biedt de cursisten die zich hebben ingeschreven voor de cursussen en de slagingsgarantie hebben bijgeboekt een slagingsgarantie aan. Deze slagingsgarantie betreft het aanbieden van een gratis cursus voor de cursus die bij Dominus Cursus is gevolgd, maar zonder goed gevolg is afgesloten.

-De herkansingscursus wordt aangeboden indien de cursist zich heeft ingeschreven bij de eerste tentamentraining en indien deze zonder goed gevolg is afgesloten. Deze herkansingscursus wordt aangeboden in hetzelfde studiejaar als de eerste kans van het tentamen.

-De herkansingscursus wordt aangeboden, mits de cursist geen cursusdagen heeft gemist bij de eerste cursus. 

-De herkansingscursus wordt slechts aangeboden indien de cursist een of meerdere cursussen heeft afgenomen tijdens de eerste kans en de kosten volledig zijn voldaan. 

-De cursist kan gratis deelnemen aan een reguliere Dominus Cursus, mits de groep niet de maximale bezetting van 15 personen heeft bereikt. 

-Dominus Cursus behoudt al het recht om de cursusuren aan te passen. Ook behoudt Dominus Cursus het recht om de cursus te annuleren. In dat geval vindt een restitutie plaats van het verzekeringsbedrag.

-De cursist dient na het horen van het cijfer door te geven of hij of zij het tentamen met goed gevolg heeft afgesloten. Mocht het tentamen met een onvoldoende zijn afgesloten, dan laat de cursist met bekwame spoed, in elk geval binnen zeven kalenderdagen, dit aan Dominus Cursus weten via het volgende e-mailadres: contact@dominuscursus.nl. Zo heeft Dominus Cursus voldoende tijd om een kwalitatief goede cursus voor te bereiden. 

– Indien aan alle voorwaarden is voldaan, verkrijgt de cursist een 100%-kortingscode voor de te volgen herkansingscursus. 

 

Artikel 15: individuele bijles (Toevoeging op algemene voorwaarden)

-Op de individuele bijlessen zijn alle algemene voorwaarden behalve artikel 13 van toepassing.
-Afmelden is mogelijk mits er minimaal 24 uur van tevoren een melding is gemaakt. Als dit niet minimaal 24 uur van tevoren is gebeurd worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Art. 16: Kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden tenzij nadrukkelijk anders is vermeld

Artikel 17:  De voorwaarden omtrent de zomeractie luiden als volgt: 

De winnaar van de zomeractie krijgt van Dominus Cursus een Heerlijk Overnachten Card van Fletcher wanneer hij of zij akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 

Bij ons zit je altijd goed!

  • 89% slaagt in één keer na een cursus
  • Een getrainde docent met minimaal een 8
  • Persoonlijke service, 7 dagen per week
  • 2 weken voor het tentamen jouw lespakket thuis
Inschrijven