Algemene voorwaarden

Dominus Cursus

Artikel 1: Toepassingsbereik

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die online of op schrift worden gesloten tussen klanten (“cursisten”) en Dominus Cursus (“Dominus”).

 

Artikel 2: Inschrijving tentamentraining

 1. Door zich in te schrijven voor een tentamentraining van Dominus, accepteert een cursist deze Algemene Voorwaarden, alsmede de voorwaarden die van toepassing zijn op de ‘Verzekering’ en alle overige door Dominus te leveren diensten.
 2. De tentamentrainingen van Dominus zijn een aanvulling op het door de cursist te volgen reguliere onderwijs bij de desbetreffende onderwijsinstelling. De tentamentrainingen dient men in geen geval als een vervanging te achten van het reguliere onderwijs.
 3. Dominus neemt ook geen aansprakelijkheid op zich voor het eindresultaat van het tentamen waarvoor een tentamentraining is gevolgd. Uiteraard zal Dominus alle mogelijke inspanningen verrichten om het hoogstmogelijke resultaat te bereiken met de inzet van de cursist.
 4. Dominus verwacht van de cursisten dat zij actief deelnemen aan de tentamentrainingen.
 5. Dominus is te allen tijde bevoegd om cursisten op grond van hun gedrag uit de tentamentraining te weren, indien dat gedrag redelijkerwijs gezien kan worden als onacceptabel of onaanvaardbaar.

 

Artikel 3: Kortingsacties

Kortingsacties zijn niet met elkaar te combineren, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4: Individuele bijles

 1. Op de individuele bijlessen zijn alle Algemene Voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat geen verzekering kan worden afgesloten voor een individuele bijles.
 2. Afmelden voor individuele bijles is mogelijk. In beginsel moet de bijeenkomst dan verzet worden. Daarvoor geldt een termijn van 24 uur, tussen 08:30 en 18:00 op een werkdag. Indien de individuele bijles geannuleerd wordt, geldt hiervoor een termijn van 72 uur. Voor iedere 24 uur dat er later wordt geannuleerd, wordt één uur in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen €17,50.

 

Artikel 4: Betaling

 1. Na inschrijving is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van de gehele tentamentraining. Zelfs als de bijeenkomsten (of een gedeelte daarvan) niet worden gevolgd, tenzij artikel 5 of 6 van toepassing is.
 2. Bij een foutieve betaling via iDeal is de cursist verantwoordelijk om alsnog het bedrag over te maken aan Dominus. De betalingsinformatie is te vinden op de factuur die door Dominus is verstrekt.
 3. Bij een overboeking krijgt de cursist kosteloos de rekening toegestuurd naar het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Dit bedrag moet binnen vijftien dagen zijn overgemaakt naar het door Dominus aangegeven rekeningnummer. Indien hieraan niet is voldaan, treedt de cursist in verzuim en is nadere toezending van een aanmaning voor een ingebrekestelling niet vereist.

 

Artikel 5: Uitschrijven voor een tentamentraining

 1. Het uitschrijven voor een tentamentraining zonder opgaaf van redenen is uitsluitend mogelijk tot maximaal tien dagen voor de start van de tentamentraining.
 2. Indien een cursist zich wenst uit te schrijven binnen tien dagen voorafgaand aan de tentamentraining, is dit enkel mogelijk wegens zwaarwegende omstandigheden en na goedvinden van Dominus. Wel zal er €6 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien het lespakket al is verzonden wordt er bovendien €14,99 in rekening gebracht plus €3,45 verzendkosten.
 3. Financiële restitutie is alleen mogelijk in de vorm van een kortingscoupon ter waarde van €10 per gemiste bijeenkomst. De kortingscoupon kan uitsluitend bij een andere tentamentraining van Dominus besteed worden. Is geen (tijdig) contact opgenomen met Dominus dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Annulering/Wijziging van een tentamentraining of gegevens op de website

 1. Dominus betracht de nodige zorgvuldigheid en nauwkeurigheid ten aanzien van de gegevens die verstrekt worden aan de cursisten en op de website. Het kan echter zo zijn dat onjuiste informatie wordt verstrekt of op de website wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.
 2. Dominus behoudt zich het recht om de tentamentraining te annuleren of de tijden ervan te wijzigen als de omstandigheden zich daartoe dwingen, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de cursus.
 3. Financiële restitutie zal enkel volgen indien de tentamentraining geannuleerd wordt en door de cursist al een betaling is verricht. Hierbij wordt €14,99 in rekening gebracht indien het lespakket al is verzonden plus €3,45 verzendkosten. Hierbij gaat het alleen om de directe gemaakte kosten door Dominus.

 

Artikel 7: Ruilen van groep

 1. In beginsel is ruilen van groep niet mogelijk nadat het product is gekocht.
 2. Een uitzondering op lid 1 kan aan de orde zijn wanneer sprake is van zeer zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Dominus behoudt zich het recht voor te beslissen of sprake is van dergelijke zeer zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
 3. Ook wanneer toepassing wordt gegeven aan artikel 6.2 kan er geruild worden.

 

Artikel 8: Niet-ontvangen lespakket

Indien het lespakket of ander toegezonden materiaal door de cursist niet wordt ontvangen en Dominus er alles aan gedaan heeft wat redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden ten aanzien van de verzending van het lespakket of ander toegezonden materiaal, komt dit voor rekening van de cursist.

 

 Artikel 9: Te laat bij de tentamentraining

 1. De cursist mag uiterlijk 10 minuten te laat aanwezig zijn bij de tentamentraining. Deze maatregel wordt streng gehandhaafd om andere cursisten niet te storen.
 2. Een uitzondering op het in lid 1 genoemde is mogelijk indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden of redenen en indien de cursist redelijkerwijs in staat was de repetitor voorafgaand aan de tentamentraining op de hoogte te stellen van deze omstandigheden of redenen.

 

Artikel 10: Verzekering

 1. Indien een cursist het tentamen voor het vak waarvoor een tentamentraining is gevolgd bij Dominus zonder goed gevolg heeft afgesloten en ten tijde van de inschrijving voor de tentamentraining of in ieder geval voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de desbetreffende tentamentraining, een verzekering is besteld door deze cursist, dan biedt Dominus een herkansingstraining aan indien voldaan is aan de volgende voorwaarden.
 2. De herkansingstraining wordt aangeboden in hetzelfde studiejaar als de eerste kans van het tentamen.
 3. De herkansingstraining wordt aangeboden, mits de cursist geen bijeenkomsten heeft gemist bij de eerste tentamentraining.
 4. De cursist mag slechts gebruik maken van zijn verzekering voor een herkansingstraining, wanneer de volledige kosten voor alle eerdere tentamentraining(en) volledig zijn voldaan.
 5. De cursist kan enkel deelnemen aan een reguliere herkansingstentamentraining, mits de groep niet de maximale bezetting van 15 personen heeft bereikt.
 6. De cursist dient na het horen van het cijfer door te geven of hij of zij het tentamen met goed gevolg heeft afgesloten. Mocht het tentamen zonder goed gevolg zijn afgesloten, dan laat de cursist dit met bekwame spoed, in elk geval binnen zeven kalenderdagen, aan Dominus weten via het volgende e-mailadres: contact@dominuscursus.nl. Zo heeft Dominus voldoende tijd om een kwalitatief goede tentamentraining voor te bereiden.
 7. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, verkrijgt de cursist een 100%-kortingscode voor de te volgen herkansingstraining.
 8. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing. Indien de cursist vanwege een wijziging in de cursustijden of een annulering van de herkansingstraining niet in de gelegenheid is deze tentamentraining te volgen, wordt ter compensatie een persoonlijke kortingscode van 30% voor een volgende tentamentraining verstrekt.

 

Artikel 11: Klachten

 1. Indien er klachten zijn over de tentamentraining kan de cursist deze mededelen op de website van Dominus of via het feedbackmoment aan het einde van een van de bijeenkomsten. Dominus zal zo snel mogelijk proberen de nodige maatregelen te treffen om de klacht op te lossen.
 2. Financiële compensatie voor klachten kan mogelijk zijn door middel van een korting op een andere tentamentraining die uitsluitend gevolgd kan worden bij Dominus. Dominus behoudt zich het recht voor te beslissen over een financiële compensatie.

 

Artikel 12: Auteursrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten

 1. Alle rechten zijn voorbehouden op de (handels)namen, de logo’s, het (website)design en het trainingsprogramma en -materiaal van Dominus.
 2. Het copyright op de tekst van de trainingsprogramma’s berust bij Dominus, de origineel rechthebbende.
 3. Het lespakket, de samenvattingen en andere verstrekte documenten zijn eigendom van Dominus en mogen niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorverkocht, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dominus.
 4. Bij ontdekking van een niet-nakoming van het voorgaande wordt een boete van €150,00 per kopie of andere vorm van verveelvoudiging of openbaarmaking opgelegd aan de persoon die deze bepaling niet in acht heeft genomen. Indien de schade groter blijkt door handelingen van die persoon, behoudt Dominus het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen. Vervolging in rechte wordt hiermee niet uitgesloten. Dominus behoudt zich het recht voor om de overtreder te dagvaarden. Dominus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving.
 5. Dominus heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13: Privacy- en gegevensbescherming

 1. Het verstrekken van toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens is een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Dominus. Zonder persoonlijke gegevens en zonder toestemming voor het verwerken daarvan, kan Dominus haar diensten niet uitvoeren en haar verplichtingen jegens de cursisten niet nakomen.
 2. Voor de voorwaarden die Dominus hanteert ten aanzien van de privacy- en gegevensbescherming zij verwezen naar de Privacyverklaring, welke te raadplegen is via deze website.

Bij ons zit je altijd goed!

 • Onze tentamentrainingen worden gemiddeld met een 7.9 beoordeeld!
 • Een getrainde docent met minimaal een 8
 • Persoonlijke service, 7 dagen per week
 • 2 weken voor het tentamen jouw lespakket thuis
Inschrijven