Privacyverklaring

Dominus Cursus
 1. Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Dominus Cursus (“Dominus”), vraagt Dominus de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. Gelet op de Algemene Voorwaarden van Dominus is het verstrekken van toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Dominus. Zonder persoonlijke gegevens en zonder toestemming voor het verwerken daarvan, kunnen wij u niet van dienst zijn en kunnen wij onze verplichtingen jegens u niet nakomen.

 

Dominus respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Dominus gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Dominus. Het doel van deze verklaring is inzicht te geven in welke persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden en waarom dat het geval is. Daarnaast moet inzichtelijk zijn hoe Dominus uw privacy beschermt en welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft aangaande de persoonlijke gegevens die Dominus bewaart en verwerkt.

 

 1. Doeleinden gegevensverwerking

Dominus gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Dominus wordt de gebruiker op de website gevraagd een aantal gegevens in te vullen. Indien een bestelling geplaatst wordt, zijn uw naam, e-mailadres, woonplaats, postcode en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop ervan op de hoogte te houden. De gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om u in het kader daarvan op de hoogte te brengen van nadere informatie.

 

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van bestel- en betaalbevestigingen, facturen, eventuele aanmaningen en/of eventuele wijzigingen in de door u gekochte producten of diensten. Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van cursusmateriaal en eventuele aanmaningen. Tevens kan Dominus uw contactgegevens gebruiken om u, op basis van bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis, op de hoogte te brengen van nieuwe producten of ontwikkelingen, interessante acties of andere soortgelijke informatie.

 

Met uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten opgeslagen. Het doel hiervan is het optimaliseren van het gebruiksgemak van onze diensten. Bovendien kunnen wij zo onze website personaliseren en het voordeel van de gebruiker verbeteren. Wij bewaren uw gegevens ook op onze beveiligde server, zodat u uw gegevens tijdens uw volgende bezoek aan onze website niet nogmaals hoeft in te vullen.

 

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet om commerciële redenen aan derden verkocht. Eveneens zullen uw persoonlijke gegevens te nimmer zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Dominus is gesloten ten behoeve van de door u gekochte producten of diensten. Het voorgaande kan anders zijn indien Dominus verplicht is op basis van de geldende wet- en regelgeving bepaalde gegevens aan een derde te verstrekken. Dominus behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

 

De persoonlijke gegevens die door Dominus worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Dominus en andere door Dominus ingeschakelde derden, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Zo ontvangen de repetitoren een aantal persoonlijke gegevens van cursisten om nadere informatie en cursusmateriaal te verstrekken in het kader van de door hen te geven tentamentrainingen. Zij zijn vanzelfsprekend verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Dominus maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte persoonlijke gegevens en Dominus neemt passende technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van de te verrichten verwerkingen van uw persoonlijke gegevens, tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking in welke vorm dan ook (zoals onbevoegde toegang of kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonlijke gegevens).

 

 1. Rechten van betrokkene

U heeft, als betrokkene en eigenaar van de persoonlijke gegevens die met ons worden gedeeld en die door ons worden verzameld en gebruikt, verschillende rechten. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door Dominus gerespecteerd.

 

Allereerst heeft u te allen tijde en zonder kosten recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die door Dominus zijn verwerkt. Daarnaast kan u deze gegevens te allen tijde en zonder kosten desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Na ontvangst van uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens, wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorafgaand aan het verwijderen ervan. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en tegen het ontvangen van informatie of gerichte acties van Dominus. Ook heeft u het recht om u hiervan uitschrijven. U heeft eveneens het recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens en het recht om uw toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens in te trekken. Indien u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kunt u uw bezwaar kenbaar maken door een e-mail te verzenden naar contact@dominuscursus.nl of per post naar Toernooiveld 100, 6525 EC Nijmegen. Tenslotte kan u gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 1. Meldplicht ten aanzien van datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (een hack). Indien sprake is van een datalek zal Dominus dit direct melden aan haar internethost, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal spoedig in kaart worden gebracht welke risico’s het datalek met zich brengt.

 

 1. Bewaren gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de back-end van de website van Dominus, welke onderdeel uitmaakt van haar boekhouding. De gegevens worden ook bewaard op een beveiligde server. Dominus bewaart uw persoonlijke gegevens zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst en verdere dienstverlening met het oog op het verzorgen van tentamentrainingen aan bachelor-studenten. In principe gaat Dominus derhalve uit van een periode van vier jaar. Dat is immers de gemiddelde periode die een student besteed om zijn bachelor te halen. Daarna bewaart Dominus uw persoonlijke gegevens in haar archieven volgens wettelijke termijnen ten aanzien van de bewaarplicht. Daarna verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie.

 

 1. Vragen/contact

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde zaken, kunt u contact opnemen via contact@dominuscursus.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dominus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring, zonder dat u daarover wordt geïnformeerd, eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. Derhalve raadt Dominus u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

 

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.dominuscursus.nl.

Bij ons zit je altijd goed!

 • Onze tentamentrainingen worden gemiddeld met een 7.9 beoordeeld!
 • Een getrainde docent met minimaal een 8
 • Persoonlijke service, 7 dagen per week
 • 2 weken voor het tentamen jouw lespakket thuis
Inschrijven